Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
“Looman”: Henk Jan Looman Hospitality TV Solutions, gevestigd en kantoorhoudende te Voorburg, gemeente Leidschendam-Voorburg (inschrijfnummer 27324480, Kamer van Koophandel Den Haag)
“Wederpartij”: De natuurlijke of rechtspersoon, dan wel haar rechtsopvolger, ten behoeve waarvan Looman diensten of leveringen verricht.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en activiteiten van Looman, waaronder mede begrepen worden alle bij of voor haar werkzame derden, alsmede op de tussen Looman en de wederpartij gesloten overeenkomst(en), ongeacht woon- of vestigingsplaats(en) van de bij die overeenkomst(en) betrokken partijen en ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer dient te worden gelegd.

Artikel 3 – Offertes

1. Tenzij anders vermeld, worden alle door Looman uitgebrachte offertes gestand gedaan gedurende een termijn van maximaal 30 dagen vanaf datum offerte.
2.  In offertes genoemde levertijden en andere termijnen zijn indicatief en vangen pas aan nadat alle voor de levering benodigde gegevens in bezit van Looman zijn. Overschrijding van de levertijd verplicht de wederpartij Looman schriftelijk in gebreke te stellen en Looman een redelijke termijn van tenminste 14 dagen te gunnen om zijn verplichtingen alsnog na te komen.
3. Door Looman opgegeven prijzen zijn, tenzij anders vermeld, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en gebaseerd op uitvoering in normale werktijden en exclusief vervoers-, verpakkings-, afleverings- en installatiekosten, alsmede onder voorbehoud van tot aan de levering opgetreden significante prijswijzingen wegens grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins onvoorziene omstandigheden. In geval van een prijsverhoging van meer dan 10%, is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder recht op schadevergoeding.
4. Het staat Looman vrij pro forma facturen te verzenden voordat tot levering over gegaan wordt. Vooruitbetaling impliceert betaling voordat de goederen geleverd worden.
5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen recht op levering van een gedeelte van de in de aanbieding begrepen zaken tegen betaling van een gelijk gedeelte van de opgegeven prijs.
6. Looman is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 2 Burgerlijk Wetboek, binden geringe afwijkingen van de aanvaarding van een offerte Looman niet.
7. Acties gecommuniceerd door Looman zijn enkel geldig binnen de aangegeven actietermijn en slechts voor zolang de voorraad strekt.

Artikel 4 – Levering

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af kantoor/magazijn van Looman te Voorburg.
2. Looman heeft het recht verkochte zaken in gedeelten te leveren en te factureren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
3. Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.
4. Bij gebreke van nakoming van de afnameverplichting door de wederpartij, verbeurt deze aan Looman een direct opeisbare boete van 10% van de koopprijs per maand.
5. Looman kan in opdracht en voor rekening en risico van de wederpartij uitleveren naar afwijkende adressen. 6. Voor leveringen buiten de Benelux staat het Looman vrij hier extra transportkosten voor door te berekenen, afhankelijk van waarde en omvang van zending. De minimale verhoging van bovengenoemde kosten bedraagt € 25,-.

Artikel 5 – Technische eisen

Technische eisen die door de wederpartij aan de te leveren zaken worden gesteld en afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij de totstandkoming van de overeenkomst door hem nadrukkelijk te worden gemeld, bij gebreke waarvan de wederpartij aan het ontbreken ervan geen enkel recht kan ontlenen.

Artikel 6 – Ontbinding van de overeenkomst

1. Een overeenkomst tussen Looman en de wederpartij kan door Looman onmiddellijk worden opgeschort of ontbonden in de volgende gevallen: a. Indien na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden bekend worden die Looman goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; b. Indien Looman de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming van de betalingsverplichting en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie; c. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Looman zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, waaronder in geval van overmacht.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Looman geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Looman niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van Looman daaronder begrepen.

Artikel 7 – Garantie

1. Looman garandeert dat de verkochte zaken vrij zijn van materiaal, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van 3 maanden na levering van gebruikte zaken en van 12 maanden na levering van nieuwe zaken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Garantie op softwarefouten en accu’s is uitgesloten.
2. In afwijking van het vorige lid, geldt voor een product dat door een derde is geproduceerd de garantie welke door betreffende producent voor dat product wordt gegeven.
3. In geval van een gebrek als bedoeld in het eerste lid, is Looman verplicht binnen 30 dagen na schriftelijke melding ervan door de wederpartij het gebrek te herstellen.
4. De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van onjuiste behandeling dan wel niet juist opvolgen van instructies.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Looman geleverde zaken blijven eigendom van Looman totdat de wederpartij al zijn verplichtingen uit alle met Looman gesloten overeenkomsten is nagekomen.
2. De wederpartij is niet bevoegd onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
3. Wederpartij geeft op voorhand onvoorwaardelijk en onherroepelijk machtiging aan Looman, dan wel aan en door hem aan te wijzen derde, om in die gevallen waarin Looman zijn eigendomsrechten wil uitoefenen, alle plaatsen te betreden waar de eigendommen van Looman zich dan bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
4. In geval van (dreiging met) beslag op onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, of elk andere maatregel door een derde  dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht Looman zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. Bij gebreke hiervan verbeurt de wederpartij jegens Looman een direct opeisbare boete die gelijk is aan het openstaande bedrag, onverminderd het recht op schadevergoeding.
5. De koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen beschadiging en diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9 – Reclames

1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te onderzoeken op het vereiste aantal geleverde zaken en de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/ of handelsdoeleinden.
2. In geval van zichtbare gebreken of tekorten dient de wederpartij deze binnen 3 dagen na aflevering schriftelijk aan Looman te melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen 3 dagen na ontdekking schriftelijk te melden.
4. Tijdige reclames laten de verplichting tot betaling van gekochte zaken onverlet.
5. Zaken kunnen slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming aan Looman worden geretourneerd.

Artikel 10 – Betaling

1. Tenzij expliciet anders overeengekomen, dienen betalingen zonder verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Het betreft hier een termijn als bedoeld in artikel 6:83a BW.
2. De vordering van Looman is terstond geheel opeisbaar, waarbij het verzuim van de wederpartij meteen intreedt, indien: a. de wederpartij een verzoek tot surseance van betaling of schuldsanering natuurlijke personen ex artikel 3 j° 284 Faillissementswet indient, in staat van faillissement wordt verklaard of ondercuratele wordt geplaatst; b. beslag op het geheel, dan wel een gedeelte van het eigendom van de wederpartij wordt gelegd; c. de wederpartij zijn bedrijf, of althans een wezenlijk deel daarvan, staakt, vervreemdt, of op andere wijze voortzet.
3. Schulden van de wederpartij – ongeacht uit welke hoofde dan ook – aan Looman zijn brengschulden.

Artikel 11 – Verzuim

1. Indien de wederpartij enig verschuldigd bedrag niet tijdig voldoet, is hij, vanaf het moment van verzuim, een vertragingsrente verschuldigd van 1,0 % (zegge: één procent) per maand (een gedeelte van de maand als volle maand gerekend) over de nog openstaande hoofdsom, zulks tot aan de dag der algehele voldoening.
2. Alle door Looman redelijkerwijs te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte door de wederpartij komen voor rekening van de wederpartij en worden forfaitair vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-, tenzij de werkelijk gemaakte kosten hoger zijn dan het forfaitaire bedrag als hiervoor bedoeld. Indien Looman genoodzaakt is de wederpartij ter zake in rechte te betrekken, dan is de wederpartij gehouden alle door de Looman gemaakte kosten van rechtsbijstand, waaronder begrepen declaraties van de door Looman ingeschakelde incassogemachtigde/ advocaat, integraal te voldoen.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

1. Looman is jegens de wederpartij uitsluitend aansprakelijk voor gebreken in geleverde zaken voor zover deze vallen onder de verstrekte garantie, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Looman of zijn ondergeschikten.
2. In alle overige gevallen is de aansprakelijkheid van Looman beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.
3. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Looman beperkt tot tweemaal de factuurwaarde van de transactie, althans dat gedeelte van de transactie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Artikel 13 – Geschillen

Geschillen die verband houden met of voortvloeien uit deze algemene voorwaarden, dan wel naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn of nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn – ook die welke slechts door een van partijen als zodanig worden beschouwd –  zullen bij uitsluiting door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag worden beslecht. Dit beding is een schriftelijke overeenkomst in de zin van artikel 23 van EG Verordening 44/2001 van 22 december 2000 (Pb EG L12).

Artikel 14 – Toepasselijk recht

Op deze algemene voorwaarden, alsmede op rechtshandelingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.